Lähes jokaisella tradenomiopiskelijalla on jossain vaiheessa edessään lopputyön tekeminen, joka on samalla näyttö omasta osaamisesta ja päätös pitkälle opiskelu-uralle. Opinnäytetyön tekemisen ei luulisi olevan suurikaan urakka monen opiskeluvuoden jälkeen, mutta alkuun pääseminen ja sopivan aiheen löytäminen voi olla yllättävän vaikeaa. Lopputyön tekeminen on hyvä keino luoda kontakteja yritysmaailmaan ja löytää jopa oman alan työpaikka esimerkiksi tulemalla rekrytoiduksi opinnäytetyön toimeksiantajayritykseen. Muutama seikka kannattaakin ottaa huomioon lopputyötä tehdessä.

Aiheen valinta

Aiheen valinta on yksi vaikeimpia ja toisaalta tärkeimpiä opinnäytetyön tekemisen vaiheita. Aiheen olisi hyvä olla omaa pääainetta ja omia kiinnostuksenkohteita tukeva, ajankohtainen sekä riittävän käytännönläheinen, jotta innostus kirjoittamiseen säilyisi koko opinnäytetyöprosessin läpi. Toisaalta omaa työskentelyä helpottaa, mikäli aihe on sellainen, josta löytyy ainakin jonkin verran aiempaa teoriatietoa. Aiheen rajaus tulee miettiä tarkasti ja liian laajaa aihetta ei kannata valita, jotta työ pysyy napakkana ja yhdenmukaisena. On hyvä myös ottaa huomioon, että pääaiheen lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan tavallisesti 3-5 alaongelmaa. Tärkeää opinnäytetyön aihevalinnassa on työelämälähtöisyys sekä se, miten opinnäytetyö hyödyttää toimeksiantajaa. Konkreettiset tutkimustulokset ja johtopäätökset tuovat työlle aina lisäarvoa.

Usein aihe löytyy omalta työpaikalta, mutta hyvä keino on myös ottaa suoraan yrityksiin yhteyttä ja ehdottaa opinnäytetyö yhteistyötä. Aihetta etsiessä kannattaa olla oma-aloitteinen, koska aihe voi löytyä pienestäkin kehittämisideasta, joka kasvaa työtä tehdessä laajemmaksi. Muiden opinnäytetöiden lukeminen voi myös tuoda ideoita aihevalintaan.

Teoriaosuuden kirjoittaminen

Opinnäytetyön teoriaosuudesta saa riittävän monipuolisen käyttämällä useampaa lähdettä tiettyä aihepiiriä kohden, jolloin aiheen tietoperusta syvenee ja näkökulmat monipuolistuvat. Lähteiden olisi myös hyvä olla melko tuoreita eli yli 10 vuotta vanha kirjallisuus kannattaa pääsääntöisesti rajata pois lähdeluettelosta. On suositeltavaa, että kirjalähteinä käytettäisiin sekä suomen että englanninkielisiä kirjoja ja kirjalähteiden lisäksi muutamaa luotettavaa ja ajankohtaista artikkelia. Usein puhutaan myös lähdekritiikistä eli omasta arviosta lähteen luotettavuutta kohtaan.

Teoriatiedon tulisi tukea tutkimusongelmaa eli sellaista teoriatietoa ei tarvitse sisällyttää opinnäytetyöhön, joka ei syvennä tutkimustietoa. Kirjoittamisen jälkeen lähde kannattaa heti lisätä tekstin loppuun, jottei myöhemmin unohda minkä tiedon on lainannut mistäkin lähteestä. Hyötyä voi olla myös koulun kirjaston informaatikon tapaamisesta, jolta saa hyviä neuvoja tiedonhaun tehostamiseen. Haastavaa teoriaosuuden kirjoittamisessa on usein tiedon sopiva rajaaminen, ettei työ laajene liian pitkäksi tai teoriaosuus mene ohi aiheen.

Tutkimusosuuden tekeminen

Mikäli opinnäytetyön tutkimusosuus sisältää kyselyn, niin huolellisesti valmisteltuun kyselylomakkeeseen on järkevää panostaa, sillä se helpottaa myöhemmin vastausten analysointia. Kyselyn tulosten esittäminen raportissa on pikkutarkkaa ja joskus jopa hermoja raastavaa työtä, sillä kaavioiden ja taulukoiden tulisi olla informatiivisia mutta myös selkeitä ja helposti luettavissa olevia. Piirakkakaavioiden ja erilaisten tehosteiden käyttämistä opinnäytetyössä kannattaa välttää kokonaan niiden vähäisen havainnollisuuden takia. Kyselyn vastauksia analysoidessa on usein vaikeaa määritellä, mitä tilastollista menetelmää kussakin tilanteessa tulisi käyttää ja missä muodossa tutkimustulokset olisi parasta esittää. Lisäksi päänvaivaa voi aiheuttaa se, mikä tieto on tutkimuksen kannalta oleellista ja mikä kannattaa jättää raportista kokonaan pois.

Kenties paras keino on kokeilla erilaisia kaaviotyylejä ja sitä kautta huomata, mikä havainnointikeino sopii omaan lopputyöhön parhaiten. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että kaavioilla tulee olla työssä jokin tarkoitus ja lopputyötä lukeva kohderyhmä tulee ottaa huomioon tutkimustuloksia esitettäessä. Tutkimusosuutta tehdessä on hyvä pitää jatkuvasti mielessä tutkimusongelma ja alaongelmat, jotta tutkimustulokset pysyvät alkuperäisessä aiheessa. Tutkimustuloksissa pitäisi selkeästi tulla ilmi, mitkä päätelmät liittyvät faktatietoon ja mitkä ovat omia päätelmiä ja mielipiteitä. Omia näkemyksiä ei tule esittää totena, jos ne eivät pohjaa tutkittuun tietoon.

Opinnäytetyön viimeistely

Tärkeimpiä ja eniten luettuja lukuja opinnäytetyössä ovat tiivistelmä, johdanto, tutkimustulokset ja johtopäätökset ja näiden lukujen sisältöön on järkevää panostaa. Viimeistelyvaiheessa usein myös pohditaan omaa oppimista sekä työn luotettavuutta realistisesta näkökulmasta. Opinnäytetyön lopputarkistuksessa ei tule tarkistaa ainoastaan muotoseikkoja, kuten oikeinkirjoitusta ja taulukoiden ja kaavioiden luettavuutta vaan myös varmistaa, että tutkimuksen punainen lanka, tutkimusongelma ja johtopäätökset ovat yhdenmukaisia koko raportin ajan.

 

Operaria Oy Konkaripalvelut päätti kantaa kortensa kekoon nuorien aikuisten ja opintojaan päättävien tukemisessa työelämään astumisessa. Teemme paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja vierailemme säännöllisesti kertomassa työelämästä ja työnhausta. Työharjoittelupaikkaa hakevia pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan neuvomaan ottamaan yhteyttä oikeanlaisiin yrityksiin. Merkittävä yhteistyönmuoto on opinnäytetyöt. Pieta Peltovuori on juuri valmistuva tradenomi ja kirjoittaa kolmessa blogissaan opinnäytetyön tekemisestä, uranohjauksesta ja työuraansa aloittavan työnhaun haasteista.

21. lokakuuta 2013| Työelämä|