Rekrytoinnin sanasto

Asiantuntijatehtävä
Vastuullinen työtehtävä, joka edellyttää tietynlaista substanssiosaamista ja usein myös tietyn koulutustaustan, käytännön kokemusta sekä projektinhallintataitoa.

Asiantuntijavuokraus
Työnantajana toimii henkilöstöyritys. Asiakas toimii työnjohtajana.

ATS-järjestelmä
ATS-järjestelmää (applicant tracking system) eli rekrytointijärjestelmää käytetään työhakemusten ja -hakijoiden hallintaan. Sen avulla rekrytoija varmistaa ajankohtaisen ja täsmällisen rekrytointiviestinnän hakuprosessin aikana. ATS-järjestelmän käyttö sujuvoittaa rekrytointityötä ja tukee tasapuolista arviointia kategorioimalla hakijat faktapohjaisesti. ATS-järjestelmän avulla luvan antaneet työnhakijat saavat myös tiedon taustansa perusteella soveltuvista uusista avoimista työpaikoista. Tietoturvallisuuden ja GDPR-standardien huomiointi onkin järjestelmää valitessa ensisijaisen tärkeää.

Ehdokas
Ehdokas on ominaisuuksiltaan työpaikkaan sopiva osaaja. Hän voi olla joko työnhakija tai suorahaun kautta rekrytointiprosessiin päätynyt henkilö. Toinen yleisesti käytössä oleva sana ehdokkaalle on kandidaatti.

Employer branding
Kts. työnantajabrändäys

Esikarsinta
Rekrytointiprosessin osa, jossa hakijoista valitaan CV:nsä, hakutekstinsä ja/ tai esikysymyslomakkeen vastausten perusteella työtehtävän kuvaukseen osaamiseltaan, kokemukseltaan ja työpersoonaltaan sopivimmat. Nämä hakijat etenevät prosessin seuraavaan vaiheeseen, ja karsituille lähetetään tieto prosessin päättymisestä.

Esiperehdytys
Esiperehdytys on työnantajan ja uuden työntekijän välistä vuorovaikutusta, jota tapahtuu uuden työntekijän valinnan ja ensimmäisen työpäivän välissä.

Hakijakokemus
Hakijakokemus on rekrytoinnista hakijalle syntynyt käsitys prosessista. Siihen vaikuttavat mm. vuorovaikutus, viestintä, prosessin sujuvuus sekä työpaikan/-ilmoituksen selkeys.

Hakijan polku
Hakijan polku kuvaa prosessia hetkestä, jolloin hakija tulee tietoiseksi avoimesta työpaikasta siihen, kun tämän haku loppuu joko työsopimukseen tai hakemuksen purkamiseen.

Headhunter
Kts. suorahakukonsultti

Headhunting
Kts. suorahaku

Henkilöarviointi
Kts. soveltuvuusarviointi

Henkilöstöjohtaminen
Kaikki yrityksen henkilöstöön liittyvät toimet, jotka tähtäävät yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön rekrytointi, johtaminen, kouluttaminen ja työhyvinvointi ovat kaikki henkilöstöjohtamista.

Henkilöstöpalveluyritys
Yritys, joka tarjoaa palveluja kuten rekrytointi, suorahaku, henkilöstövuokraus, palkanhallinta, ulkoistus, coachaus tai perehdytys.

Henkilöstöresurssi
Työntekijöiden yhteinen työpanos, jonka yritys saa käyttöönsä joko palkkaamalla tai vuokraamalla

Henkilöstötarpeen kartoitus
Konsultin tekemä kartoitus yhdessä asiakkaan kanssa. Määritellään mitä tarvitaan; millainen osaaminen, kokemus tai persoona sekä millä aikataululla.

Henkilöstövuokraus
Kts. asiantuntijavuokraus

HR eli Human Resources
Työyhteisön henkilöstö eli taitoa, kykyä ja älyllistä pääomaa yritykseen tuova voimavara.

Hybridihaku
Hybridihaku yhdistää molempia työpaikan täyttämiseen tähtäävää henkilöhaun muotoa eli ilmoitushakua ja suorahakua eli ns. headhunting-palvelua.

Irtisanomisaika
Irtisanomisaika on aika, jonka puitteissa työsopimus on vielä voimassa irtisanomisilmoituksen jälkeen. Irtisanomisaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa työsuhteen laatu (toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai määräaikainen työsopimus) ja kesto. Irtisanomisaika määritetään työsopimuksessa ja työehtosopimuksessa (TES).

Johtajarooli
Yrityksen/Organisaation johtotason positiot

Kandidaatti
Kts. Ehdokas

Kognitiivinen kykytesti
Ongelmanratkaisu- ja oppimiskykyä mittaava testi, joka säätelee kysymysten vaikeusastetta vastausten perusteella. Testi on adaptoituva eli se mukautuu automaattisesti vastaajan kykytasoon, mikä ylläpitää motivaatiota läpi testin.

Kykytesti
Kts. kognitiivinen kykytesti.

Master ACE
Operarialla käytössä oleva Master Suomen kognitiivinen kykytesti. Kts. lisää kohdasta Kognitiivinen kykytesti.

Master OPTO
Operarialla käytössä oleva Master Suomen työpersoonallisuustesti. Kts. lisää kohdasta Työpersoonallisuustesti.

Määräaikainen työsopimus
Työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työsuhteesta, jolle on selkeä tarve olla voimassa tietyn määräajan. Esimerkkejä määräaikaisuuksista ovat projektit, sijaisuudet tai muu tilapäinen osaamistarve.

Osaajaprofiili
Kts. tavoiteprofiili

Osaajatietokanta
Lista osaajista esimerkiksi ATS:ssä tai Linked In:ssä. Lista suodattuu osaajaprofiilin määritysten mukaisesti.

Osaajaverkosto
Konsultin omat verkostot sekä vinkkaajien verkostot

Palkkaneuvottelu
Keskustelu, jossa hakija ja työnantaja yhdessä päättävät työstä maksettavasta palkasta ja muista eduista

Perehdytys
Työntekijän siirtyessä uuteen työyhteisöön jalkautetaan perehdytyksen oppimisväylä. Sillä edesautetaan työn tekemistä edellyttävien prosessien ja käytänteiden omaksumista sekä työyhteisön kulttuuriin ja tiimiin tutustumista.

Projektityö
Työ, jolla on selkeä tavoite ja usein myös määräaika. Moneen työkuvaan kuuluu jatkuva projektityö, esimerkiksi rekrytointikonsultin työhön.

Rekrytoinnin pääkohderyhmä
Tärkeimmät osaajaryhmät, joita yritys tarvitsee päästäkseen strategiassaan määriteltyihin tuloksiin.

Rekrytointijärjestelmä
Katso ATS

Rekrymarkkinointi
Yrityksen ja rekrytointipalveluntarjoajan tekemät aktiiviset toimet potentiaalisten uusien työntekijöiden houkuttelemiseen ja nykyisten työntekijöiden säilyttämiseen. Hakija- ja työntekijäkokemuksen sekä työnantajakuvan kehittäminen ovat kaikki rekrymarkkinointia.

Rekrytointiprosessi
Prosessi, jonka eri vaiheet tähtäävät työpaikan täyttämisen.

Shortlistaus
Rekrytointiprosessin vaihe, jossa rekrytointikonsultin arvion mukaan parhaiten avoimeen työtehtävään sopivat ehdokkaat esitellään työnantajalle.

Soveltuvuusarviointi
Soveltuvuusarviointi on sertifioidun asiantuntijan tekemä määritys hakijan soveltuvuudesta haettavaan työhön, joka pohjautuu työtyylianalyysiin ja kykytestituloksiin. Se on puolueeton, luotettava ja vertailukelpoinen tietolähde ehdokkaan kognitiivisesta kyvykkyydestä ja työpersoonallisuudesta. Operaria käyttää Master Suomen avoimia, henkilökohtaisia ja valmentavia soveltuvuusarviointityökaluja.

Suorahaku
Suorahaulla tavoitellaan ei aktiivisia ehdokkaita, joilla on haettua osaamista ja taustaa.

Suositukset
Hakijan kannalta tärkeiltä henkilöiltä saatava käsitys tästä työntekijänä. Entisten esihenkilöiden lisäksi suosittelijana voidaan käyttää kollegaa, asiakasta, opettajaa, urheiluseuran valmentajaa tms.

Tavoiteprofiili
Konsultin tekemä kartoitus yhdessä asiakkaan kanssa. Määritellään mitä tarvitaan, millainen osaaminen, kokemus, persoona, aikataulu, Tavoiteprofiili toimii ohjenuorana haulle, jotta konsultti pystyy tavoittamaan relevantteja ehdokkaita

Toistaikseksi voimassa oleva työsopimus
Ns. normaali työsopimus, joka jatkuu ilman määräaikaa koeajan jälkeen.

Trainee-ohjelma
Organisaation luoma tapa kouluttaa osaajia työn parissa.

Työhaastattelu
Ehdokkaan kanssa käyty keskustelu, joka tuottaa asiakasyritykselle vertailukelpoista tietoa asiakkaan päätöksenteon tueksi.

Työnantaja
Palkanmaksaja ja työn omistaja.

Työnantajabrändi
Työnantajabrändi on yrityksen luoma idea siitä, minkälainen se on työantajana sekä lupaus siitä, minkälaisen työpaikan organisaatio osaajalle tarjoaa. Käytetään myös termejä employer brand, EB.

Työnantajabrändäys
Aktiivinen ja strateginen työ työnantajabrändin rakentamiseksi. Käytetään myös termejä työnantajabrändityö, employer branding.

Työnantajakuva
Työnantajakuva on tunne ja käsitys, joka syntyy yrityksen ja henkilön kohtaamisten sekä työnantajabrändäyksen tuloksena.

Työnantajamielikuva
Työnantajamielikuva on osittain työnantajabrändityön tuloksena ja osittain muissa kohtaamisissa työnhakijan mieleen syntyvä käsitys yrityksestä työnantajana. Huom. Poikkeaa työnantajakuvasta siinä, että siihen on vaikeampi vaikuttaa.

Työnhakijaverkosto
Aktiiviset hakijat, joilla on seuraava askel urallaan edessään. Katso myös osaajaverkosto

Työnhakuportaali
Digitaaliset alustat kuten Duunitori, Monster, LinkedIn tai Oikotie, joissa ilmoitetaan avoimia työpaikkoja.

Työnkuvaus
Kuvaus organisaatiosta, työstä, vastuista ja vaaditusta osaamisesta.

Työntekijäkokemus
Työnantajan ja työntekijän keskinäisestä vuorovaikutuksesta syntyvät työntekijän ajatukset ja tunteet. Käytetään myös termejä employee experience, EX.

Työnvälitys
Työnvälitys kuvaa sitä toimintaa, jonka päämäärä on yhdistää työtä etsivä henkilö ja työvoimaa tarvitseva työantaja sekä toimia fasilitaattorina heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan sekä tiedonvälityksessä. Työtä välitetään sekä julkisella sektorilla, jolloin tavoitteena on lisätä työllisyyttä yhteiskunnassa, että yksityisten yritysten toimesta, jolloin tavoitteena on liiketoiminnan menestyminen.

Työpaikkailmoitus
Ilmoitus, joka jaetaan kohderyhmälle joko työpaikka-alustalla tai rekrytoijan ja/ tai yrityksen omissa kanavissa. Siitä käy ilmi työn kuvaus, osaajaprofiili sekä työstä saatava korvaus.

Työpersoonallisuustesti
Työpersoonallisuustesti antaa tietoa henkilön suoriutumisesta suhteessa tehtävän vaatimuksiin. Operarian käytössä on Master OPTO -testi, joka on moderni ja psykometrisesti luotettava Big 5-malliin perustuva testi.

Työsimulaatio
Testataan työtehtävässä vaadittua osaamista kuten koodausta, excel-taitoa.

Työsuhteen elinkaari
Työsuhteen aikana tapahtuva perehdytys, oppiminen, kehittäminen ja työn luonteen muuttuminen sekä työn päättyminen ovat osia työsuhteen elinkaarta.

Työtehtävä
Työn sisältö muodostuu yhdestä tai useammasta työnantajan sille määrittelemästä työtehtävästä. Työtehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen vaaditaan koulutusta, kokemusta ja/ tai soveltuvia työpersoonaan liittyviä ominaisuuksia.

Työtyylianalyysi
Henkilöarvioinnin osa-alue, joka pyrkii kartoittamaan ehdokkaan työpersoonaan liittyviä ominaisuuksia. Analyysi pohjautuu kykytestin tuloksiin.

Vastuullinen rekrytointi
Vastuullinen rekrytointi pyrkii ottamaan huomioon työyhteisön monimuotoisuuden ja minimoimaan ajatusvinoumien olemassaolon päätöksenteossa.

Virherekrytointi
Virherekrytoinnissa työsuhde päättyy ennenaikaisesti joko yrityksen tai työntekijän päätöksen johdosta.

Rekrytointihaaste on tehty ratkaistavaksi

Voimme auttaa. Vastaamme yhteydenottoihin joko sähköpostitse tai lyhyellä 10 minuutin puhelulla.
Selvitetään yhdessä, millaisesta vahvistuksesta tiimisi tai rekrytointiprosessisi hyötyisi.

Ota yhteyttä suoraan