Soveltuvuusarviointi

Vastuullista rekrytointia soveltuvuusarvioinnilla

Me Operarialla olemme yli kahdenkymmenen vuoden aikana varmistaneet satoja asiantuntijatason rekrytointeja tekemillämme soveltuvuusarvioinneilla. Soveltuvuusarvioinnin avulla voidaan minimoida omien ennakkoluulojen ja -asenteiden, stereotypioiden sekä muiden kognitiivisten ajatusvinoumien vaikutus rekrytointipäätöksentekoon. Työpersoonallisuuden ja kognitiivisen kyvykkyyden kartoittaminen sisältyvät rekrytointipalvelun, suorahaun ja asiantuntijavuokrauksen hintaan. Näin varmistamme osaajan soveltuvuuden työtehtävään, tuemme objektiivista päätöksentekoa ja takaamme rekrytoinnin mahdollisimman onnistuneen lopputuloksen.

Rekrytointikonsulttimme ovat Master ™ soveltuvuusarviointimenetelmien asiantuntijoita ja sertifioituja käyttäjiä.

Käytössämme on neljä kansainväliset laatustandardit täyttävää soveltuvuusarviointimenetelmää

ACE-kykytesti

Kognitiivinen kykytesti kartoittaa ehdokkaan oppimis- ja ongelmanratkaisukykyä. Ennen uuden työntekijän valintaa on erittäin hyödyllistä selvittää tämän potentiaali kognitiivista kyvykkyyttä mittaavalla testillä. Master ™ Adjustable Competence Evaluation (ACE) on moderni adaptoituva kykytesti, jolla on tuhansia käyttäjiä eri puolilla Eurooppaa. Adaptoituvuudella tarkoitetaan tehtävien automaattista mukautumista testin tekijän suoritustasoon. ACE soveltuu sekä johtavassa asemassa olevien että trainee-ohjelmiin hakevien henkilöiden potentiaalin varmistamiseen. Testin avulla saatu tieto soveltuu etenkin henkilön voimavarojen oikein mitoitettuun hyödyntämiseen sekä osaajan motivaation tukemiseen. Ennen testiä konsultti arvioi työtehtävän kompleksisuutta yhdessä yrityksen kanssa. Tämän jälkeen testillä varmistetaan, että kyseessä oleva työtehtävä on testin tekijälle mielekäs ja sopivalla tavalla haastava. Testitulosta voi hyödyntää paitsi vastuullisessa ja puolueettomassa henkilövalinnassa myös pohjana yksilölähtöiselle perehdytykselle ja johtamiselle.

ACE-testin alussa on harjoittelumahdollisuus, jossa esitellään joitain tehtävätyyppejä, esim. kuviotehtäviä. Ei ole näyttöä, että harjoittelu vaikuttaisi testitulokseen, mutta se voi rauhoittaa mieltä ennen testin tekoa. On hyvä muistaa, että kognitiivinen kykytesti on vain yksi soveltuvuusarvioinnin osa-alue. Sen lisäksi painoarvoa henkilövalinnassa saavat myös sosiaaliset taidot, muut persoonan ominaisuudet, substanssiosaaminen, sopiva tausta sekä työtehtävää kohtaan tunnettu motivaatio. Kuten kaikista Operarian käyttämistä soveltuvuusarviointityökaluista, ACE-testin loppuraportin saa itselleen oman itsetuntemuksen ja kehittymisen tueksi. Loppuraportti käydään myös aina huolella läpi rekrytointikonsultin kanssa. Kognitiivinen kykytesti on tutkimusmatka yksilön tapaan hahmottaa ja käsitellä spatiaalista, numeerista ja kielellistä tietoa.

Lue blogistamme, kuinka ACE-testillä voi vahvistaa omaa itsetuntemusta.

OPTO-työpersoonallisuustesti

Master ™ OPTO on Big Five -malliin perustuva persoonallisuustesti, joka mahdollistaa henkilöarvioinnin keskittämisen liiketoiminnan ja organisaation tavoitteiden kannalta olennaisiin käyttäytymispiirteisiin sekä henkilön suoritusta ohjaaviin tekijöihin, säästäen siten rekrytoinnin kustannuksia ja siihen käytettävää aikaa. Lisäksi OPTOn on todettu lisäävän positiivista hakijakokemusta.

OPTO mittaa kahdeksaa työssä suoriutumisen ja menestymisen kannalta olennaista piirrettä:

 • Vaikuttaminen

 • Resilienssi

 • Yhteistyö

 • Tehokkuus

 • Suoriutuminen

 • Kuuliaisuus

 • Ketteryys

 • Innovatiivisuus

MPA-työtyylianalyysi

Master ™ Master Person Analysis (MPA) auttaa yrityksiä tunnistamaan ehdokkaiden ja osaajien kyvyt ja potentiaalin. MPA-analyysin avulla pystymme arvioimaan myös henkilön työskentely- ja vuorovaikutustyylin. MPA mittaa muun muassa seuraavia työssä menestymisen kannalta olennaisia käyttäytymispiirteitä:

 • Tavoitteiden asettaminen, asioihin ja ihmisiin vaikuttaminen sekä energian kohdentaminen.

 • Vuorovaikutustapa, luottamuksen osoittaminen, tunneohjautuvuus ja suhtautuminen konflikteihin.

 • Työtehtävien toteuttaminen, päätösten tekeminen sekä suhtautuminen uudistuksiin ja muutoksiin.

BRIGHT-asiakaspalvelukartoitus

Master ™ BRIGHT tarkastaa ehdokkaiden asenteen, motivaation ja soveltuvuuden vaativia asiakaspalvelutehtäviä ajatellen. Psykometrisesti validoitu testi on kustannustehokas ja luotettava tapa suorittaa esikarsintaa täysin ilman ennakkoasenteita ja syrjintää, keskittyen vain olennaisiin, tehtävän vaatimiin ominaisuuksiin. Palvelu- ja myyntihenkisyyttä sekä asiakaspalveluasennetta arvioidaan muun muassa myynnillistä itseluottamusta, huolellisuutta ja stressinsietokykyä tarkastellen.

Testeistä johtamisen työkaluja työnantajalle

Soveltuvuusarviointi kertoo esihenkilölle, mitkä ovat osaajan suoriutumisen kannalta kriittiset käyttäytymispiirteet ja miten hän hyödyntää aiemmin opitut tiedot ja kokemuksen. Analyysi antaa esihenkilölle myös ohjenuoria osaajan perehdyttämiseen, motivointiin sekä yleiseen johtamiseen. Tällä tuetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittymistä tuoreessa työsuhteessa.

Testi auttaa osaajaa omien vahvuuksiensa tunnistamisessa

Soveltuvuusarviointi tarjoaa testin suorittajalle henkilökohtaisen tutkimusmatkan, joka auttaa tiedostamaan paremmin omia luonteenpiirteitä sekä vahvuuksia ja kehityskohteita työntekijänä.

Kun omat vahvuudet ovat tiedossa, voi niitä hyödyntää ja tuoda paremmin esiin. Vastaavasti kun tietää kehityskohtansa, voi ne huomioida paremmin jokapäiväisessä työarjessa. Itsetuntemus auttaa osaajaa kehittämään itseään sekä henkilökohtaisella tasolla että osana toimivaa työyhteisöä.

Mitä soveltuvuusarviointi maksaa?

Soveltuvuusarviointi sisältyy rekrytointipalvelumme kiinteään hintaan. Jos kuitenkin hoidat yrityksesi rekrytoinnin itse ja haluat varmistaa sen onnistumisen, voit tilata soveltuvuusarvioinnin meiltä myös erillisenä palveluna.

Rekrytointihaaste on tehty ratkaistavaksi

Voimme auttaa. Vastaamme yhteydenottoihin joko sähköpostitse tai lyhyellä 10 minuutin puhelulla.
Selvitetään yhdessä, millaisesta vahvistuksesta tiimisi tai rekrytointiprosessisi hyötyisi.

Ota yhteyttä suoraan