Uraohjaukseen on alettu kiinnittää 2000- luvulla etenevissä määrin huomiota, mutta aina ei ole välttämättä selvää, mitä uraohjauksella oikeastaan tarkoitetaan ja missä tilanteissa uraohjaukseen kannattaa hakeutua. Uraohjauksen perusperiaate on, että uraohjattava löytäisi mielekkään työpaikan tai ammatin ja saisi apua urasuunnitteluunsa. Ohjaustilanne lähtee usein liikkeelle ajatuksesta, että uraohjattava osaisi tunnistaa omat vahvuutensa, mielenkiinnonkohteensa ja arvomaailmansa ja pystyisi tämän jälkeen yhdistämään itsetuntemuksensa ja eri ammattien vaatimukset toisiinsa. Tavoitteena on siis löytää ala, joka sopii ohjattavalle kaikista parhaiten ja jossa hän voi hyödyntää omia luontaisia vahvuuksiaan.

On arvioitu, että ihmisellä olisi nykyään noin 2-3 ammattia tai koulutusta työuransa aikana. Tämänhetkistä urakäsitystä leimaa nopeat muutokset työelämässä, yksilökeskeisyys, tuloskeskeisyys, sopeutumiskyvyn tärkeys sekä pysyvyyden, vakauden ja sitoutumisen väheneminen. Uralla eteneminen ei tarkoita pelkästään ylöspäin etenemistä nykyisessä organisaatiossa, vaan omaa uraa voi kehittää myös etenemällä vaakasuoraan erityyppisiin työtehtäviin.

Uraohjauksen hyödyt

Uraohjaus voi olla hyödyksi esimerkiksi tilanteissa, joissa ohjattavalla on halu päästä nykyistä haastavampaan työhön tai oman uran kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen Syynä sparrauksen tarpeeseen voi olla myös viihtymättömyys tai motivaation ja innostuksen puute nykyisessä työpaikassa. Myös työttömyys on tyypillinen tilanne, jolloin uraohjaus koetaan hyödylliseksi. Eri ikäryhmillä on usein erilaisia syitä hakeutua uraohjaukseen. Parikymppiset saattavat vielä hakea omaa ammatinvalintaansa ja toisaalta keski-ikää pidetään murrosvaiheena, jolloin hakeudutaan uusille urapoluille. Eläkeiän lähestyessä uraohjauksen tarpeen saattaa synnyttää ikään liittyvät työnsaantiongelmat.

Uraohjauksen sisältö

Uraohjaus voidaan järjestää joko yksilö- tai ryhmäohjauksena ja se saattaa sisältää henkilökohtaisen keskustelun lisäksi puhelin- tai sähköpostineuvontaa. Uraohjauksessa lähdetään usein liikkeelle oman osaamisen määrittelystä ja omien mielenkiinnonkohteiden läpikäymisestä ja ne ovat pohjana mietittäessä uutta suuntaa omalle uralle. Uraohjaus voi lisäksi sisältää oman osaamisen markkinointiin liittyviä toimenpiteitä, omien uratavoitteiden kirkastamista, urasuunnittelun tehostamista, työmarkkinatietouden parantamista tai työelämän muutostilanteissa tukemista. Uraohjauksen osaksi voidaan liittää työnhakuvalmennusta, CV:n läpikäymistä tai rekrytointiprosessissa avustamista uraohjattavan toiveiden mukaisesti.

Lue lisää oman uran suunnittelusta täällä.

Työtyylianalyysi osana uraohjausta

Työtyylianalyysi antaa arvokasta tietoa uraohjattavan tilanteesta ja ominaisuuksista ja sen avulla voidaan tutkia ohjattavan analyyttisyyttä, sosiaalisuutta, päätöksentekokykyä, muutoshalukkuutta, pitkäjänteisyyttä, kiinnostuksen kohteita ja itsetuntemusta. Työtyylianalyysin tulokset käydään läpi yhdessä uraohjaajan kanssa ja ne toimivat uraohjauskeskustelun pohjana. Analyysin lisäksi uraohjauksen apuvälineenä voidaan käyttää erilaisia kotitehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi omien vahvuuksien ja kykyjen miettimiseen ja oman uratavoitteen kirkastamiseen.

Operaria Oy Konkaripalvelut päätti kantaa kortensa kekoon nuorien aikuisten ja opintojaan päättävien tukemisessa työelämään astumisessa. Teemme paljon yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja vierailemme säännöllisesti kertomassa työelämästä ja työnhausta. Työharjoittelupaikkaa hakevia pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan neuvomaan ottamaan yhteyttä oikeanlaisiin yrityksiin. Merkittävä yhteistyönmuoto on opinnäytetyöt. Pieta Peltovuori on juuri valmistuva tradenomi ja kirjoittaa kolmessa blogissaan opinnäytetyön tekemisestä, uranohjauksesta ja työuraansa aloittavan työnhaun haasteista.

21. lokakuuta 2013| Henkilöarviointi, Työelämä|